Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7098
Nhan đề: Hệ thống thông tin kế toán_Lần 2. HK2
Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Vân
Từ khoá: Hệ thống thông tin kế toán
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Kế toán kiểm toán
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7098
Bộ sưu tập: Năm học 2016-2017_DT_Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_KT95C_HE THONG THONG TIN KE TOAN_KT_L2_DE 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Hệ thống thông tin kế toán_Lần 2. HK21.1 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.