Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/583
Nhan đề: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Long An. 140 Hùng Vương, phường 2, Tp. Tân Ân, Long An : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Bùi Nam, Phương
Lê Duy, Bảo
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/583
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6009_1_Le Duy Bao_X1266777_Phan 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phaàn 1: Thuyeát minh kieán truùc590.91 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6009_2_Le Duy Bao_X1266777_Phan 2_Chuong 1_2_3.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2: Kết cấu1.54 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6009_3_Le Duy Bao_X1266777_Phan 2_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Tính toaùn caàu thang boä841.32 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6009_4_Le Duy Bao_X1266777_Phan 2_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Tính toán hồ nước mái986.14 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6009_5_Le Duy Bao_X1266777_Phan 2_Chuong 4_1.pdf
  Giới hạn truy cập
Mô hình khung không gian2.76 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6009_6_Le Duy Bao_X1266777_Phan 2_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Thiết kế móng cọc ép1.18 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6009_7_Le Duy Bao_X1266777_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: Thiết kế móng cọc khoan nhồi969.85 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6009_8_Le Duy Bao_X1266777_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục4.8 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.