Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2976
Nhan đề: TCVN 2244 : 1999: Hệ thống ISO về dung sai và lắp ghép – cơ sở của dung sai, sai lệch và lắp ghép
Tác giả: Tiêu chuẩn Việt Nam
Từ khoá: Dung sai lắp ghép
Dung sai
ISO system of limits and fits
Bases of tolerances
Deviations and fits
Năm xuất bản: 1999
Nhà xuất bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này quy định cơ sở của Hệ thống ISO về dung sai và lắp ghép, các trị số dung sai tiêu chuẩn và sai lệch cơ bản. Các trị số này đựợc áp dụng cho cả hệ thống. Tiêu chuẩn cũng quy định thuật ngữ, định nghĩa, cùng các ký hiệu về dung sai, sai lệch và lắp ghép
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2976
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_VBL_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL52_TCVN2244_1999.pdf
  Giới hạn truy cập
TCVN 2244:1999: Hệ thống ISO về dung sai và lắp ghép – cơ sở của dung sai, sai lệch và lắp ghép1.14 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.