Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27597
Nhan đề: Advanced English for Tourism - Lần 1 - HKI
Tác giả: Khoa Ngoại ngữ
Từ khoá: English
Tourism
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại ngữ. Trường Đại học Văn Lang
Mô tả: 6 tr. ; 1.04 MB ; Tự luận + Trắc nghiệm
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27597
Bộ sưu tập: Năm học 2020-2021_DT_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K26N_ADVANCED ENGLISH FOR TOURISM_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Advanced English for Tourism - Lần 1 - HKI1.07 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.