Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1958
Nhan đề: Thực hành di truyền học đại cương
Tác giả: Trần Minh, Tâm
Mai Thị Hồng, Thái
Từ khoá: Di truyền học
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Trình bày về các vấn đề Cơ sở tế bào học của sự sinh sản vô tính phân báo nguyên nhiễm (MITOSIS), Cơ sở tế bào hình học sinh sản hữu tính - phân bào giảm nghiễm (MEIOSIS), Nghiên cứu đặc điểm sinh học của ruồi giấm, Nhiễm sắc thể khổng lồ của ruồi Giấm, Nghiên cứu nhiễm sắc thể và cô chế nhiễm sắc thể xác định giới tính ơ động vật
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1958
Bộ sưu tập: TSVL_Công nghệ Sinh học_GT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA70_1_THUC HANH DI TRUYEN HOC DAI CUONG_BIA.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa442.32 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA70_2_THUC HANH DI TRUYEN HOC DAI CUONG_BAI 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Cơ sở tế bào học của sự sinh sản vô tính phân báo nguyên nhiễm (MITOSIS)2.03 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA70_3_THUC HANH DI TRUYEN HOC DAI CUONG_BAI 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Cơ sở tế bào hình học sinh sản hữu tính - phân bào giảm nghiễm ( MEIOSIS)1.35 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA70_4_THUC HANH DI TRUYEN HOC DAI CUONG_BAI 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghiên cứu đặc điểm sinh học của ruồi giấm1.13 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA70_5_THUC HANH DI TRUYEN HOC DAI CUONG_BAI 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Nhiễm sắc thể khổng lồ của ruồi Giấm1.48 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA70_6_THUC HANH DI TRUYEN HOC DAI CUONG_BAI 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghiên cứu nhiễm sắc thể và cô chế nhiễm sắc thể xác định giới tính ơ động vật1.87 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.