Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15434
Nhan đề: Analysis of the Seismic Performance of a Two-Span Specially Shaped Column Frame
Tác giả: Teng, Zhen-chao
Zhao, Tian-jia
Liu, Yu
Từ khoá: Software
Finite element method
Concrete
Aseismic buildings
Seismic analysis
Ductility
Reinforced concrete
Seismic response
Furniture
Compressive strength
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Hindawi Publishing Corporation
Tóm tắt: In traditional building construction, the structural columns restrict the design of the buildings and the layout of furniture, so the use of specially shaped columns came into being. The finite element model of a reinforced concrete framework using specially shaped columns was established by using the ABAQUS software. The effects of concrete strength, reinforcement ratio, and axial compression ratio on the seismic performance of the building incorporating such columns were studied. The numerical analysis was performed for a ten-frame structure with specially shaped columns under low reversed cyclic loading. The load-displacement curve, peak load, ductility coefficient, energy dissipation capacity, and stiffness degradation curve of the specially shaped column frame were obtained using the ABAQUS finite element software. The following three results were obtained from the investigation: First, when the strength of concrete in the specially shaped column frame structure was increased, the peak load increased, while the ductility and energy dissipation capacity weakened, which accelerated the stiffness degradation of the structure. Second, when the reinforcement ratio was increased in the specially shaped column frame structure, the peak load increased and the ductility and energy dissipation capacity also increased, which increased the stiffness of the structure. Third, when the axial compression ratio was increased in the structure, the peak load increased, while ductility and energy dissipation capacity reduced, which accelerated the degradation of structural stiffness.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15434
ISSN: 1687-8086
1687-8094 (e)
Bộ sưu tập: Xây dựng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH807_TCCN_Analysis of the Seismic.pdf
  Giới hạn truy cập
Analysis of the Seismic Performance of a Two-Span Specially Shaped Column Frame1.88 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.