Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1061
Nhan đề: Solution to improve revenue of magnolia kitchen and Café 2019 : Khóa luận tốt nghiệp
Tác giả: Nguyễn Thị, Thới
Phạm Hoàng Thạch, Thảo
Từ khoá: Nhà hàng
Chất lượng dịch vụ
Giải pháp nâng cao chất lượng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1061
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DOAN_Quản trị Khách sạn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6536_1_Pham Hoang Thach Thao_D141848_cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover283.44 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6536_2_Pham Hoang Thach Thao_D141848_thanks.pdf
  Giới hạn truy cập
Thanks130.14 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6536_3_Pham Hoang Thach Thao_D141848_content.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents68.24 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6536_4_Pham Hoang Thach Thao_D141848_list of tables - pictures and charts.pdf
  Giới hạn truy cập
List of tables - pictures and charts64.58 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6536_5_Pham Hoang Thach Thao_D141848_introduction.pdf
  Giới hạn truy cập
Introduction138.75 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6536_6_Pham Hoang Thach Thao_D141848_chapter 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 1: Theoretical bases386.45 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6536_7_Pham Hoang Thach Thao_D141848_chapter 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 2: Overview of Magnolia kitchen & café315.28 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6536_8_Pham Hoang Thach Thao_D141848_chapter 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 3: Recommended solution146.46 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6536_9_Pham Hoang Thach Thao_D141848_conclusion.pdf
  Giới hạn truy cập
Conclusion127.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6536_10_Pham Hoang Thach Thao_D141848_refence material.pdf
  Giới hạn truy cập
Refence material.137.47 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6536_11_Pham Hoang Thach Thao_D141848_appendix.pdf
  Giới hạn truy cập
Appendix.858.54 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.