Yêu cầu tài liệu: Nghiên cứu tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy C. pseudomilitaris DL0015. Tạp chí phát triển khoa học & Công nghệ,

Tất cả tập tin của tài liệu này
Tập tin bạn đã chọn
Hủy bỏ