Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9657
Nhan đề: CREDIT 3 - Lần 2 - HKI (part 2)
Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Vân
Từ khoá: Tài chính
Tín dụng
Đầu tư
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Tài chính Kế toán
Mô tả: 34 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9657
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K21KT_CREDIT 3_L2_HKI.pdf
  Giới hạn truy cập
CREDIT 38.85 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.