Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9617
Nhan đề: Công nghệ vi sinh vật ứng dụng - Lần 1 - HKI
Tác giả: Trần, Minh Tâm
Từ khoá: Vi sinh vật
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường & Công nghệ sinh học
Mô tả: 8 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9617
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Công nghệ Sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K22S_CONG NGHE VI SINH VAT UNG DUNG_L1_HKI.pdf
  Giới hạn truy cập
Công nghệ vi sinh vật ứng dụng1.97 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.