Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9603
Nhan đề: Các phương pháp sinh học xử lý môi trường - Lần 2 - HKI
Tác giả: Lê, Thị Kim Oanh
Từ khoá: Phương pháp sinh học
Xử lý môi trường
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường & Công nghệ sinh học
Mô tả: 1 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9603
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Công nghệ Sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K21S_CAC PP SINH HOC XU LY MOI TRUONG_L2_HKI.pdf
  Giới hạn truy cập
Các phương pháp sinh học xử lý môi trường253.57 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.