Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9540
Nhan đề: Xác suất thống kê - Lần 1- HKI (KT)
Tác giả: Bộ môn Khoa học tự nhiên
Từ khoá: Xác suất thống kê
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Khoa học cơ bản
Mô tả: 5 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9540
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Khoa học Cơ bản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K23KT1,2,3,4_XAC SUAT THONG KE_L1_HKI.pdf
  Giới hạn truy cập
Xác suất thống kê1.58 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.