Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9150
Nhan đề: Kỹ thuật trồng nấm - Lần 1 - HK2
Tác giả: Cao, Ngọc Minh Trang
Từ khoá: Kỹ thuật trồng nấm
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường & CNSH
Mô tả: 4 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9150
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_KY THUAT TRONG NAM_K22S_L1_HK2.pdf
  Giới hạn truy cập
Kỹ thuật trồng nấm1.35 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.