Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9149
Nhan đề: Kỹ thuật nhân giống cây trồng_Đề 1 - Lần 1 -HK2
Tác giả: Ngô, Thị Xuyên
Từ khoá: Di truyền thực vật
Nhân giống cây trồng
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường & CNSH
Mô tả: 6 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9149
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_KY THUAT NHAN GIONG CAY TRONG DE 1_K22S_L1_HK2.pdf
  Giới hạn truy cập
Kỹ thuật nhân giống cây trồng2.12 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.