Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8622
Nhan đề: Design mechanical and electrical system for Nhi Dong 1 hospital = Thiết kế hệ thống lạnh và điện cho bệnh viện nhi đồng 1 khối 2
Tác giả: Tăng, Quốc Vinh
Đoàn, Tín Trung
Phạm, Quốc Đạt (SVTH)
Võ, Thiện Mỹ ( GVHD)
Từ khoá: Hệ thống lạnh
Hệ thống điện
Bệnh viện
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang,
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8622
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_NL_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D7738_1_Thiết kế hệ thống lạnh_1.pdfCover36.82 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7738_2_Thiết kế hệ thống lạnh_Contents.pdfContents.130.53 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7738_3_Thiết kế hệ thống lạnh_Preface.pdfPreface110.98 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7738_4_Thiết kế hệ thống lạnh_Chapter 1.pdfChapter 1: Building overview119.2 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7738_5_Thiết kế hệ thống lạnh_Chapter 2.pdfChapter 2 : the design content76.8 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7738_6_Thiết kế hệ thống lạnh_Chapter 3.pdfChapter 3 : calculating cooling load1.46 MBAdobe PDFXem/Tải về
D7738_7_Thiết kế hệ thống lạnh_Chapter 4.pdfChapter 4 : calculation of the vrv system design615.44 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7738_8_Thiết kế hệ thống lạnh_Chapter 5.pdfChapter 5 : calculate water chiller system design86.71 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7738_9_Thiết kế hệ thống lạnh_Chapter 6.pdfChapter 6 : calculation of the cycle and selection of compressors276.99 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7738_10_Thiết kế hệ thống lạnh_Chapter 7.pdfChapter 7 : calculation of condenser devices280.88 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7738_11_Thiết kế hệ thống lạnh_Chapter 8.pdfChapter 8 : the evaporator design192.76 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7738_12_Thiết kế hệ thống lạnh_Chapter 9.pdfChapter 9 : calculating device accessories654.63 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7738_13_Thiết kế hệ thống lạnh_Chapter 10.pdfChapter 10 : air conditioning system design accounting481.72 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7738_14_Thiết kế hệ thống lạnh_Chapter 11.pdfChapter 11 : design of cold water piping system to refrigerate systems1.19 MBAdobe PDFXem/Tải về
D7738_15_Thiết kế hệ thống lạnh_Chapter 12.pdfChapter 12 : design the air duct system86.87 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7738_16_Thiết kế hệ thống lạnh_Chapter 13.pdfChapter 13 : automation system379.23 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7738_17_Thiết kế hệ thống lạnh_Chapter 14.pdfChapter 14 : calculation of supply and drainage water system design199.03 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7738_18_Thiết kế hệ thống lạnh_Chapter 15.pdfChapter 15 : fire system193.13 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7738_19_Thiết kế hệ thống lạnh_Chapter 16.pdfChapter 16 : electrical system954.69 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7738_20_Thiết kế hệ thống lạnh_Chapter 17.pdfChapter 17 : operation-maintenance of mechanical and electrical system227.65 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7738_21_Thiết kế hệ thống lạnh_Chapter 18.pdfChapter 18 : conclusion and recommendations153.12 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.