Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8496
Nhan đề: Analysis and Design of 3D steel truss: Using Sap 2000
Tác giả: Nguyen, Tran Trung
Từ khoá: Phần mềm SAP
SAP2000
Năm xuất bản: 1998
Mô tả: 34 tr. ; 392 KB
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8496
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_VBL_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL344_Analysis and Design of 3D steel truss.docx
  Giới hạn truy cập
Analysis and Design of 3D steel truss: Using Sap2000392.91 kBMicrosoft Word XMLXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.