Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7948
Nhan đề: Xác suất thông kê - Lần 1 - HK2
Tác giả: Tổ bộ môn Toán
Từ khoá: Xác suất thông kê
Xác xuất
Thống kê
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Khoa học cơ bản
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7948
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DA_Khoa học Cơ bản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DAP AN HK2 L1_MON XAC SUAT THONG KE_K22.pdf
  Giới hạn truy cập
2.18 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.