Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7522
Nhan đề: Thuế_Lần 1. HK2
Tác giả: Đào, Tuyết Lan
Nguyễn, Thị Minh Hiệp
Từ khoá: Thuế
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Tài chính kế toán
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7522
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DT_Tài chính Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K21TC KT026 Thuế.pdf
  Giới hạn truy cập
Thuế_Lần 1. HK213.67 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.