Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6482
Nhan đề: Luật số 55/2014/QH13: Luật Bảo vệ môi trường
Tác giả: Quốc hội
Từ khoá: Bảo vệ môi trường
Văn bản luật
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Quốc hội
Tóm tắt: "Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường."
Mô tả: 67 tr. ĐCCT 18-19/1/ NL 748 Kb
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6482
Bộ sưu tập: TLTK_Văn bản luật_Năm học 2018 - 2019

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL284_Luat so 55-2014-QH13.pdf
  Giới hạn truy cập
Luật số 55/2014/QH13: Luật Bảo vệ môi trường748.85 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.