Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6475
Nhan đề: TCVN 9211 : 2012 Tiêu chuẩn quốc gia - Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế
Tác giả: Bộ Xây dựng
Từ khoá: Chợ
Tiêu chuẩn thiết kế
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Tóm tắt: "Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới và cải tạo chợ trong các đô thị, khu vực nông thôn và miền núi. Các loại chợ được quy định trong tiêu chuẩn này bao gồm: – Chợ tổng hợp; – Chợ chuyên doanh; – Chợ dân sinh; – Chợ đầu mối; – Chợ truyền thống văn hoá."
Mô tả: 44 tr. ĐCCT 18-19/1/ AR 1.85 Mb
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6475
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_VBL_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL277_TCVN 9211-2012.pdf
  Giới hạn truy cập
TCVN 9211 : 2012 Tiêu chuẩn quốc gia - Chợ - Yêu cầu thiết kế1.9 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.