Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5682
Nhan đề: Mô phỏng kế toán doanh nghiệp 1 - Lần 1 - HKI
Tác giả: Nguyễn, Minh Đức
Lương, Ngọc Liên
Từ khoá: Kế toán
Mô phỏng kế toán
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Tài chính Kế toán
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5682
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_MO PHONG KE TOAN DN 1_K21_L1.pdf
  Giới hạn truy cập
Mô phỏng kế toán doanh nghiệp 14.92 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.