Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/568
Nhan đề: Chung cư The Harmona. 33 Trương Công Định, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Nguyễn Khắc, Cường
Lê Hoàng, Vũ
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Chung cư
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/568
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D5994_1_Le Hoang Vu_X136134_Loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn192.97 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5994_2_Le Hoang Vu_X136134_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục310.39 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5994_3_Le Hoang Vu_X136134_Phan 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1: Kiến trúc349.41 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5994_4_Le Hoang Vu_X136134_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Tính toán sàn tầng điển hình ( tầng 2-11)1.46 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5994_5_Le Hoang Vu_X136134_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Tính toán cầu thang bộ984.09 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5994_6_Le Hoang Vu_X136134_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Tính toán hồ nước mái1.23 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5994_7_Le Hoang Vu_X136134_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Thiết kế khung trục 32.47 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5994_8_Le Hoang Vu_X136134_Chuong 4.1.pdf
  Giới hạn truy cập
533.41 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5994_9_Le Hoang Vu_X136134_Chuong 4.2.pdf
  Giới hạn truy cập
1.09 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5994_10_Le Hoang Vu_X136134_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Tính toán móng khung trục 32.78 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5994_11_Le Hoang Vu_X136134_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo124.65 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5994_12_Le Hoang Vu_X136134_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục8.55 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.