Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5676
Nhan đề: CREDIT 3 (TIN DUNG 3) - Lần 1 - HKI
Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Vân
Từ khoá: Tài chính
Tín dụng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Tài chính Kế toán
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5676
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_CREDIT 3 (TIN DUNG 3)_K21KT_L1.pdf
  Giới hạn truy cập
CREDIT 3 (TIN DUNG 3)10.09 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.