Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/545
Nhan đề: French 2_Lần 1, Lần 2. HK1
Tác giả: Khoa ngoại ngữ
Từ khoá: Tiếng pháp
French
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại ngữ
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/545
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DT_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_DTP0040_K22N_FRENCH 2-DE THI-L1, L2.pdf
  Giới hạn truy cập
French 2_Lần 1, Lần 2. HK11.45 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.