Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/544
Nhan đề: Chinese 1_Lần 1, Lần 2. HK1
Tác giả: Khoa ngoại ngữ
Từ khoá: Tiếng Hoa
Chinese
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại ngữ
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/544
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_NN_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_DTQ0010_K23N_CHINESE 1_DE THI_L1, L2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chinese 1_Lần 1, Lần 2. HK11.6 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.