Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/530
Nhan đề: Tiếng hoa học phần 5_Lần 1. HK1
Tác giả: Khoa ngoại ngữ
Từ khoá: Tiếng Hoa
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại ngữ
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/530
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DT_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_NNP2B_K21N_TIENG HOA HOC PHAN 5-DE THI-L1 DE 1, DE 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Tiếng hoa học phần 5_Lần 1. HK11.66 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.