Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4958
Nhan đề: Planet medicine : from Stone Age shamanism to post-industrial healing
Tác giả: Grossinger, Richard
Từ khoá: Medical anthropology
Alternative medicine
Medicine
Năm xuất bản: 1980
Nhà xuất bản: Anchor Press
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4958
Bộ sưu tập: Y học_TLNM_SACH

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2079_Planet medicine.pdf
  Giới hạn truy cập
Planet medicine : from Stone Age shamanism to post-industrial healing27.02 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.