Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4700
Nhan đề: 3D game development with LWJGL 3
Tác giả: Bejarano, Antonio Hernández
Từ khoá: Computer science
Programming language
LWJGL
Năm xuất bản: 2018
Tóm tắt: ​LWJGL is a Java library that provides access to native APIs used in the development of graphics (OpenGL), audio (OpenAL) and parallel computing (OpenCL) applications.This library leverages the high performance of native OpenGL applications while using the Java language.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4700
Bộ sưu tập: Công nghệ Thông tin_TLNM_SACH

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1938_3d-game-development-with-lwjgl.pdf
  Giới hạn truy cập
3D game development with LWJGL 38.3 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.