Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4546
Nhan đề: Tài liệu hướng dẫn học tập môn Động Thái Khách Hàng
Tác giả: Nguyễn, Thị Bích Nguyên
Từ khoá: Động thái khách hàng
Tài liệu hướng dẫn
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Tài liệu gồm có 5 chương
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4546
Bộ sưu tập: Kinh doanh Thương Mại_TSVL_BG

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA899_D4949_1_Dong thai khach hang_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HÀNH VI KHÁCH HÀNG635.59 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA899_D4949_2_Dong thai khach hang_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH CỦA NTD1.44 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA899_D4949_3_Dong thai khach hang_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
CHƯƠNG 3: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG ĐẾN HÀNH VI NTD1.51 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA899_D4949_4_Dong thai khach hang_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
CHƯƠNG 4: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI ĐẾN HÀNH VI NTD1.94 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA899_D4949_5_Dong thai khach hang_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
CHƯƠNG 5: KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC734.99 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.