Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4517
Nhan đề: Giáo trình sinh thái môi trường
Tác giả: Lê, Thị Kim Oanh
Từ khoá: Sinh thái môi trường
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4517
Bộ sưu tập: Công nghệ kỹ thuật Môi trường_TSVL_GT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1579_1_Giao trinh sinh thai moi truong_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sách109.74 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1579_2_Giao trinh sinh thai moi truong_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Hệ sinh thái1.44 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1579_3_Giao trinh sinh thai moi truong_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Các nhân tố sinh thái & quy luật sinh thái1.14 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1579_4_Giao trinh sinh thai moi truong_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Khả năng tự làm sạch của môi trường sinh thái861.26 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1579_5_Giao trinh sinh thai moi truong_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Chỉ thị sinh thái môi trường841.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1579_6_Giao trinh sinh thai moi truong_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Ô nhiễm môi trường & bảo tồn hệ sinh thái452.21 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1579_7_Giao trinh sinh thai moi truong_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: Sinh thái đô thị & công nghiệp841.14 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1579_8_Giao trinh sinh thai moi truong_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7: Hệ sinh thái & sức khỏe con người914.79 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1579_9_Giao trinh sinh thai moi truong_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục179.25 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.