Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4515
Nhan đề: Giáo trình cơ sở vi sinh môi trường
Tác giả: Lê, Thị Kim Oanh
Từ khoá: Vi sinh
Môi trường
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4515
Bộ sưu tập: Công nghệ kỹ thuật Môi trường_TSVL_GT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1576_1_Giao trinh co so vi sinh_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa110.03 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1576_2_Giao trinh co so vi sinh_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục181.9 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1576_3_Giao trinh co so vi sinh_Chương 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Vi sinh vật trong tự nhiên858.71 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1576_4_Giao trinh co so vi sinh_Chương 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Hình thái và cấu tạo tế bào665.1 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1576_5_Giao trinh co so vi sinh_Chương 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Thành phần hóa học của tế bào vi sinh vật614.75 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1576_6_Giao trinh co so vi sinh_Chương 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Dinh dưỡng của vi sinh vật490.16 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1576_7_Giao trinh co so vi sinh_Chương 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Enzyme và vai trò của Enzyme đối với đời sống & hoạt động của vi sinh vật279.07 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1576_8_Giao trinh co so vi sinh_Chương 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: Trao đổi năng lượng272.2 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1576_9_Giao trinh co so vi sinh_Chương 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7: Quy luật sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật350.88 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1576_10_Giao trinh co so vi sinh_Chương 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 8: Sự phân bố của vi sinh vật trong tự nhiên và vai trò của chúng trong quá trình chuyển hóa các chất319.2 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1576_11_Giao trinh co so vi sinh_Chương 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo70.33 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.