Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/398
Nhan đề: Trụ sở hành chính Long An, Tp. Long An : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Ngô Vi, Long
Trương Quốc, Cường
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/398
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D5973_1_Truong Quoc Cuong_X124056_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa132.68 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5973_2_Truong Quoc Cuong_X124056_Phan 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1: Kiến trúc719.15 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5973_3_Truong Quoc Cuong_X124056_Phan 2_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2: Kết cấu - Chương 1: Tính toán sàn lầu 3824.4 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5973_4_Truong Quoc Cuong_X124056_Phan 2_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Tính toán cầu thang bộ858.45 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5973_5_Truong Quoc Cuong_X124056_Phan 2_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Tính toán hồ nước mái809.69 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5973_6_Truong Quoc Cuong_X124056_Phan 2_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Thiết kế khung không gian1.54 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5973_7_Truong Quoc Cuong_X124056_Phan 3_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 3: Nền móng - Chương 1: Phương án 1 : móng cọc ép bê tông cốt thép1.25 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5973_8_Truong Quoc Cuong_X124056_Phan 3_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Phương án 2 : móng cọc khoan nhồi1.26 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5973_9_Truong Quoc Cuong_X124056_bia phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa phụ lục132.6 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5973_10_Truong Quoc Cuong_X124056_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục14.3 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.