Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/380
Nhan đề: Tòa nhà trung tâm Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Số 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Lê Hoàng, Tuấn
Nguyễn Duy, Linh
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/380
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D5955_1_Nguyen Duy Linh_X104309_Loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn535.77 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5955_2_Nguyen Duy Linh_X104309_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục670.57 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5955_3_Nguyen Duy Linh_X104309_Phan 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1: Kiến trúc537.5 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5955_4_Nguyen Duy Linh_X104309_Phan 2_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2: Kết cấu - Chương 1: Tính bản sàn tầng 41.28 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5955_5_Nguyen Duy Linh_X104309_Phan 2_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Tính toán cầu thang bộ989.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5955_6_Nguyen Duy Linh_X104309_Phan 2_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Tính toán hồ nước mái1.23 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5955_7_Nguyen Duy Linh_X104309_Phan 2_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Tính khung không gian1.75 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5955_8_Nguyen Duy Linh_X104309_Phan 2_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Thiết kế móng (cọc ép và cọc khoan nhồi)2.07 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5955_9_Nguyen Duy Linh_X104309_PHU LUC.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần phụ lục3.99 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.