Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/37431
Nhan đề: DFB0320_QT TAI CHINH CTY DA QG_TH
Năm xuất bản: 2022
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/37431
Bộ sưu tập: Năm học 2022-2023_DT_Tài chính Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DFB0320_QT TAI CHINH CTY DA QG_K25TC_TH_De 1.docx
  Giới hạn truy cập
33.86 kBMicrosoft Word XMLXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
DFB0320_QT TAI CHINH CTY DA QG_K25TC_TH_De 1.xlsx
  Giới hạn truy cập
14.95 kBMicrosoft Excel XMLXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
DFB0320_QT TAI CHINH CTY DA QG_K25TC_TH_De 2.docx
  Giới hạn truy cập
32.21 kBMicrosoft Word XMLXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
DFB0320_QT TAI CHINH CTY DA QG_K25TC_TH_De 2.xlsx
  Giới hạn truy cập
14.27 kBMicrosoft Excel XMLXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.