Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/37428
Nhan đề: DFB0271_NGAN HANG THUONG MAI_TNTL
Năm xuất bản: 2022
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/37428
Bộ sưu tập: Năm học 2022-2023_DT_Tài chính Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DFB0271_NGAN HANG THUONG MAI_K26TC_4TC_TNTL_De 1.pdf
  Giới hạn truy cập
330.22 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
DFB0271_NGAN HANG THUONG MAI_K26TC_TNTL_De 2.pdf
  Giới hạn truy cập
323.46 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.