Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/37425
Nhan đề: DFB0171_TAI CHINH HANH VI_TNTL
Năm xuất bản: 2022
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/37425
Bộ sưu tập: Năm học 2022-2023_DT_Tài chính Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DFB0171_TAI CHINH HANH VI_K26TC_TNTL_De 1.pdf
  Giới hạn truy cập
278.2 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
DFB0171_TAI CHINH HANH VI_K26TC_TNTL_De 2.pdf
  Giới hạn truy cập
211.28 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.