Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/37424
Nhan đề: DFB0140_QUAN TRI RUI RO NGAN HANG_TUL
Năm xuất bản: 2022
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/37424
Bộ sưu tập: Năm học 2022-2023_DT_Tài chính Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DFB0140_QUAN TRI RUI RO NGAN HANG_K25TC_TUL_De 1_Vy.docx
  Giới hạn truy cập
19.5 kBMicrosoft Word XMLXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
DFB0140_QUAN TRI RUI RO NGAN HANG_K25TC_TUL_De 2_My.docx
  Giới hạn truy cập
19.57 kBMicrosoft Word XMLXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.