Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3451
Nhan đề: Chung cư Hưng Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Trần, Công Nguyên
Trần, Xuân Vinh
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Nền móng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3451
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DOAN_Kỹ thuật xây dựng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D7212_1_Trần Công Nguyên_X124497_Loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn157.57 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7212_2_Trần Công Nguyên_X124497_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục138.95 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7212_3_Trần Công Nguyên_X124497_P1_C1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1 : Kiến trúc - Chương 1: Tổng quan về công trình483.73 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7212_4_Trần Công Nguyên_X124497_P1_C2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Các giải pháp kiến trúc124.31 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7212_5_Trần Công Nguyên_X124497_P1_C3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Giải pháp kỹ thuật127.52 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7212_6_Trần Công Nguyên_X124497_P1_C4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Giải pháp kết cấu214.73 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7212_7_Trần Công Nguyên_X124497_P2_C1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2: Kết cấu - Chương 1: Thiết kế sàn tầng điển hình759.71 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7212_8_Trần Công Nguyên_X124497_P2_C2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Tính toán cầu thang bộ299.59 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7212_9_Trần Công Nguyên_X124497_P2_C3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Tính toán hồ nước mái1.08 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7212_10_Trần Công Nguyên_X124497_P2_C4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4 : Tính toán khung trục 21.01 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7212_11_Trần Công Nguyên_X124497_P2_C5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5 : Thiết kế móng công trình1.3 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7212_12_Trần Công Nguyên_X124497_phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục2.93 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.