Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3432
Nhan đề: Diamond Residence, 1648 Võ Văn Kiệt, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Phan, Văn Ngọc
Từ, Đông Xuân
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Nền móng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3432
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D7235_1_Phan Văn Ngọc_X135309_Loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn116.36 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7235_2_Phan Văn Ngọc_X135309_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục179.35 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7235_3_Phan Văn Ngọc_X135309_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Tính toán sàn931.09 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7235_4_Phan Văn Ngọc_X135309_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Cầu thang920.95 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7235_5_Phan Văn Ngọc_X135309_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Bể nước mái2.6 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7235_6_Phan Văn Ngọc_X135309_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Khung không gian3.98 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7235_7_Phan Văn Ngọc_X135309_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: Tính móng khung trục 21.67 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7235_8_Phan Văn Ngọc_X135309_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục20.43 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.