Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3330
Nhan đề: Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty TNHH ITEQ Việt Nam trong giai đoạn 2018 - 2012 : Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh - Mã số: 8340101
Tác giả: Cao, Cẩm Hoàng
Lê, Văn Bảy (HDKH)
Từ khoá: Logistics
Chuỗi cung ứng
Giải pháp
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3330
Bộ sưu tập: Năm 2018_QTKD_LV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D7295_1_Cao Cẩm Hoàng_Trang bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa128.67 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7295_2_Cao Cẩm Hoàng_Loi cam doan_Loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cam đoan - Lời cám ơn226.37 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7295_3_Cao Cẩm Hoàng_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục263.02 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7295_4_Cao Cẩm Hoàng_Ki hieu_bang bieu.pdf
  Giới hạn truy cập
Kí hiệu - bảng biểu171.96 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7295_5_Cao Cẩm Hoàng_Phan mo dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần mở đầu264.05 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7295_6_Cao Cẩm Hoàng_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị chuỗi cung ứng của doanh nghiệp555.34 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7295_7_Cao Cẩm Hoàng_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Thực trạng tổ chức quản trị chuỗi cung ứng và ảnh hưởng đến cạnh tranh của công ty TNHH ITEQ giai đoạn 2014 - 2018709.34 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7295_8_Cao Cẩm Hoàng_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty TNHH ITEQ Việt Nam giai đoạn 2018 - 2022346.37 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.