Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3329
Nhan đề: Đo lường giá trị cảm nhận của sinh viên đối với dịch vụ đào tạo đại học của trường Đại học Tài Chính Marketing : Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh - Mã số: 60340102
Tác giả: Bùi, Thị Thanh
Trần, Văn Thi (HDKH)
Từ khoá: Giáo dục đại học
Dịch vụ đào tạo
Trường Đại học Tài chính Marketing
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3329
Bộ sưu tập: Năm 2018_QTKD_LV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D7294_1_Bùi Thị Thanh_Trang bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa361.65 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7294_2_Bùi Thị Thanh_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục447.51 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7294_3_Bùi Thị Thanh_Danh muc bang bieu hinh anh.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh mục bang bieu hinh anh256.67 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7294_4_Bùi Thị Thanh_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Giới thiệu đề tài nghiên cứu483.58 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7294_5_Bùi Thị Thanh_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu561.29 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7294_6_Bùi Thị Thanh_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Thiết kế nghiên cứu662.51 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7294_7_Bùi Thị Thanh_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Phân tích kết quả nghiên cứu và thảo luận1.43 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7294_8_Bùi Thị Thanh_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Kết luận và kiến nghị397.49 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7294_9_Bùi Thị Thanh_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục915.26 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.