Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3303
Nhan đề: Bài giảng phương pháp sinh học xử lý môi trường
Tác giả: Trương, Thế Quang
Khoa Môi trường và Công nghệ Sinh học
Từ khoá: Xử lý môi trường
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3303
Bộ sưu tập: TSVL_Công nghệ Sinh học_GT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1693_1_Bai giang phuong phap sinh hoc xu ly moi truong_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa273.23 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1693_2_Bai giang phuong phap sinh hoc xu ly moi truong_chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Ô nhiễm môi trường và các phương pháp xử lý2.34 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1693_3_Bai giang phuong phap sinh hoc xu ly moi truong_chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Các quá trình sinh học xử lý môi trường8.27 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1693_4_Bai giang phuong phap sinh hoc xu ly moi truong_chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3:Các hệ thống sinh học xử lý môi trường7.53 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1693_5_Bai giang phuong phap sinh hoc xu ly moi truong_chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Xử lý môi trường của một số ngành công nghiệp thực phẩm1.71 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.