Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/32559
Nhan đề: Sổ sách kế toán: tài liệu giảng dạy. Phần bài tập
Tác giả: Nguyễn, Thị Minh Hiệp
Từ khoá: Kế toán
Sổ sách kế toán
Kế toán thanh toán
Kế toán tài sản cố định
Kế toán tiêu thụ
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Kế toán Kiểm toán
Mô tả: 114 tr.: minh họa; 4.51 MB
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/32559
Bộ sưu tập: BG_Kế toán_Môn Sổ sách kế toán_Năm học 2020 - 2021

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA9711_SO NKC- SO CAI.pdf
  Giới hạn truy cập
Sổ nhật ký chung2.71 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9711_So sach ke toan chi tiet.pdf
  Giới hạn truy cập
Sổ sách kế toán chi tiết1.36 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9711_THONG TIN CHUNG CTY.pdf
  Giới hạn truy cập
Thông tin chung công ty551.6 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.