Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/32558
Nhan đề: Sổ sách kế toán: tài liệu giảng dạy: Phần lý thuyết
Tác giả: Nguyễn, Thị Minh Hiệp
Từ khoá: Kế toán
Sổ sách kế toán
Kế toán thanh toán
Kế toán tài sản cố định
Kế toán tiêu thụ
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Kế toán Kiểm toán
Mô tả: 38 slide: minh họa; 4.32 MB
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/32558
Bộ sưu tập: BG_Kế toán_Môn Sổ sách kế toán_Năm học 2020 - 2021

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA9710_CHUONG 1_TO CHUC BO MAY KE TOAN_01.03.2020.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Tổ chức bộ máy kế toán888.95 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9710_CHUONG 2. KE TOAN THANH TOAN.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Kế toán thanh toán1.32 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9710_CHUONG 3. KE TOAN TSCĐ.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Kế toán tài sản cố định564.08 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9710_CHUONG 4. KE TOAN HANG TON KHO.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Kế toán hàng tồn kho841.32 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9710_CHƯƠNG 7 KE TOAN TIEU THU.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7: Kế toán tiêu thụ790.57 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.