Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/30645
Nhan đề: British - American Culture & Society: Bài giảng
Tác giả: Khoa Ngoại ngữ
Từ khoá: British Culture
American Culture
American Business
Leisure Time
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Mô tả: 246 tr. ; 33.1 Mb
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/30645
Bộ sưu tập: BG_Ngôn ngữ Anh_Năm học 2020-2021

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA9489_1_British American Culture Society_Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents192.51 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9489_2_British American Culture Society_Part A Chapter 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Country and people821.38 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9489_3_British American Culture Society_Part A Chapter 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Identity and Attitudes1.8 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9489_4_British American Culture Society_Part A Chapter 3.pdf
  Giới hạn truy cập
The Mornachy and the Government896.51 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9489_5_British American Culture Society_Part A Chapter 4.pdf
  Giới hạn truy cập
International relations648.62 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9489_6_British American Culture Society_Part A Chapter 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Education842.86 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9489_7_British American Culture Society_Part A Chapter 6.pdf
  Giới hạn truy cập
The economy and everyday life741.24 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9489_8_British American Culture Society_Part A Chapter 7.pdf
  Giới hạn truy cập
The media1.7 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9489_9_British American Culture Society_Part B Chapter 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Understanding the Culture of the United States4.9 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9489_10_British American Culture Society_Part B Chapter 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Traditional Values and Beliefs3.9 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9489_11_British American Culture Society_Part B Chapter 3.pdf
  Giới hạn truy cập
The World of American Bussines4 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9489_12_British American Culture Society_Part B Chapter 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Government and Politics in the United States4.38 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9489_13_British American Culture Society_Part B Chapter 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Education in the United States4.51 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9489_14_British American Culture Society_Part B Chapter 6.pdf
  Giới hạn truy cập
How Americans spend their leisure time4.57 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.