Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/30052
Nhan đề: Writing 1_Lần 2_HK1
Từ khoá: English
Tiếng Anh
Writing
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại ngữ
Mô tả: 495 KB; 2 tr.; Tự luận
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/30052
Bộ sưu tập: Năm học 2020-2021_DA_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K26N_WRITING 1_L2_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Writing 1_Lần 2_HK1494.74 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.