Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/29207
Nhan đề: 2050 China: Becoming a Great Modern Socialist Country
Tác giả: Hu, Angang
Yan, Yilong
Tang, Xiao
Liu, Shenglong
Từ khoá: Socialist Modernization
Contemporary China Studies
Chinese Characteristics
Six-sphere Integrated Plan
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Springer Open
Tóm tắt: This book is arranged and developed around the theme of “2050 China,” it analyzes the factors and advantages of the Chinese road to socialist modernization, explores and summarizes the development goal and the basic logic of the socialist modernization of China, and further shows the general basis of the primary stage of socialism. According to the report delivered at the 19th Party Congress, and according to the “two-stage” strategic plan, this book looks ahead in detail to the overarching objective and sub-objectives of essentially achieving socialist modernization by 2035, discusses the building of a great modern socialist country in all respects from the perspective of the Party’s six-sphere integrated plan of economic, political, cultural, social, ecological civilization, and national defense construction, and provides policy proposals. This book also analyzes the influence and the effect of the socialist modernization with Chinese characteristics on the world and it further presents the third centenary goal.
Mô tả: vi, 105 p. : ill ; DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-15-9833-3 CC BY
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/29207
ISBN: 9789811598333
Bộ sưu tập: Xã hội học_TLNM_SACH

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA9142_Hu2021_Book_2050China.pdf
  Giới hạn truy cập
2050 China: Becoming a Great Modern Socialist Country1.27 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.