Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/28565
Nhan đề: Tài liệu học tập Mô phỏng doanh nghiệp kinh doanh lữ hành_K23DLH
Tác giả: Khoa Du lịch
Từ khoá: Mô phỏng doanh nghiệp
Kinh doanh lữ hành
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Giới thiệu về mô phỏng, phương thức hoạt động, tổng quan về địa điểm đầu tư, hình thành doanh nghiệp lữ hành, quản lý hoạt động doanh nghiệp và các biểu mẫu về mô phỏng.
Mô tả: 51 tr.; 123 Kb
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/28565
Bộ sưu tập: BG_Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ Hành_Năm học 2020 - 2021

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA9074_1_Mô phỏng doanh nghiệp DL_Phan 1.pdf
  Giới hạn truy cập
GIỚI THIỆU MÔ PHỎNG334.96 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9074_2_Mô phỏng doanh nghiệp DL_Phan 2.pdf
  Giới hạn truy cập
PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG424.8 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9074_3_Mô phỏng doanh nghiệp DL_Phan 3.pdf
  Giới hạn truy cập
TỔNG QUAN VỀ ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƢ360.39 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9074_4_Mô phỏng doanh nghiệp DL_Phan 4.pdf
  Giới hạn truy cập
HÌNH THÀNH DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH373.85 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9074_5_Mô phỏng doanh nghiệp DL_Phan 5.pdf
  Giới hạn truy cập
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH415.45 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9074_6_Mô phỏng doanh nghiệp DL_Phan 6.pdf
  Giới hạn truy cập
CÁC BIỂU MẪU450.55 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.