Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/28564
Nhan đề: Bài giảng Quản trị rủi ro trong du lịch_K23DLH
Tác giả: Khoa Du lịch
Từ khoá: Quản trị rủi ro
Du lịch
Năm xuất bản: 2020
Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức về quản trị rủi ro trong du lịch
Mô tả: 200 tr.; 24.2 Mb
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/28564
Bộ sưu tập: BG_Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ Hành_Năm học 2020 - 2021

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA9073_1_Quản trị rủi ro ngành lữ hành_Chapter 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Tổng quan quản trị rủi ro2.51 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9073_2_Quản trị rủi ro ngành lữ hành_Chapter 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Bối cảnh rủi ro trong kinh doanh750.82 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9073_3_Quản trị rủi ro ngành lữ hành_Chapter 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Hướng dẫn đánh giá rủi ro799.39 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9073_4_Quản trị rủi ro ngành lữ hành_Barter Contract Azerai Can Tho.pdf
  Giới hạn truy cập
Strategic Partnership Program Agreement (for year 2018)336.66 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9073_5_Quản trị rủi ro ngành lữ hành_Vietnam Travel Trends.pdf
  Giới hạn truy cập
VietNam Travel Trends 202110.57 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9073_6_Quản trị rủi ro ngành lữ hành_VTOS2013.pdf
  Giới hạn truy cập
Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam3.07 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9073_7_Quản trị rủi ro ngành lữ hành_Tài liệu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo1.57 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.