Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2838
Nhan đề: Tài liệu hướng dẫn thực hành ô nhiễm không khí
Tác giả: Phạm, Thị Anh
Hồ, Phùng Ngọc Thảo
Từ khoá: Ô nhiễm không khí
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2838
Bộ sưu tập: TSVL_Công nghệ Kỹ thuật Môi trường_GT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1537_1_TLHD thuc hanh O nhiem khong khi_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sách78.2 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1537_2_TLHD thuc hanh O nhiem khong khi_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục164.56 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1537_3_TLHD thuc hanh O nhiem khong khi_bai 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Bài 1: Phương pháp giám sát đo đạc và lấy mẫu khí274.29 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1537_4_TLHD thuc hanh O nhiem khong khi_bai 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Bài 2: Xác định sunfur dioxit - so2191.35 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1537_5_TLHD thuc hanh O nhiem khong khi_bai 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Bài 3: Xác định nitơ dioxyt - no2 phương pháp hấp thụ bằng natri hydroxyt 0,5n "295.48 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1537_6_TLHD thuc hanh O nhiem khong khi_bai 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Bài 4: Xác định cacbon oxyt (co)180.36 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1537_7_TLHD thuc hanh O nhiem khong khi_bai 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Bài 5: Xác định cacbon dioxyt (co2) phương pháp hấp thụ bằng baryt - xác định co2 bằng chuẩn độ baryt với acid oxalic "174.42 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1537_8_TLHD thuc hanh O nhiem khong khi_bai 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Bài 6: Xác định bụi tổng cộng xác định bụi tổng cộng bằng phương pháp cân trọng lượng171.67 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1537_9_TLHD thuc hanh O nhiem khong khi_bai 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Bài 7: Xác định mùi171.63 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1537_10_TLHD thuc hanh O nhiem khong khi_bai 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Bài 8: Xác định amoniac trong môi trường không khí225.58 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1537_11_TLHD thuc hanh O nhiem khong khi_bai 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Bài 9: Xác định hydrosunfua trong môi trường không khí phương pháp hấp thụ bằng cadimi sulfat xác định h2s với p-amino dimetyl anilin bằng spectrophotometric174.16 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1537_12_TLHD thuc hanh O nhiem khong khi_bai 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Bài 10: Thực tập lấy mẫu ngoài trời – phân tích mẫu166.44 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.